Naudojimosi svetaine ir reklamos taisyklės

Naudojimosi svetaine taisyklės

Bendrosios nuostatos

1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp internetinės svetainės www.idejosvaikugimtadieniui.lt (toliau Svetainė) ir Jūsų (toliau – Vartotojas) dėl naudojimosi Svetaine www.idejosvaikugimtadieniui.lt

1.2. Svetainė neprisiima atsakomybės už Vartotojo pateikiamą informaciją komentaruose. Vartotojas pats atsakingas už savo įkeliamą komentarą.

1.3. Svetainė neprisiima atsakomybės už Vartotojo kopijuojamą, viešinamą ar kitaip netinkamai naudojamą kito vartotojo paslaugas pristatančią turinio informaciją.

1.4. Svetainė pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Jei pakeitus ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais ar papildymais.

1.5. Svetainė taip pat pasilieka teisę keisti, modifikuoti teikiamas paslaugas ar nutraukti jų teikimą dėl bet kokių priežasčių, neįspėdama Vartotojo.

1.6. Be šių Taisyklių santykiams tarp Vartotojo ir Svetainės reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

1.7. Naudodamiesi Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs ir sutinkate su Taisyklėmis bei įsipareigojate jų laikytis.

1.8. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

  1. Numatyti bendrieji reikalavimai skelbimų turiniui, patalpinimui internetinėje Svetainėje.

2.2. Atsiuntęs informaciją straipsniui  ar reklamai Vartotojas iš tiesų privalo turėti tokį siūlomą objektą ar paslaugą ir teisę  disponuoti šia informacija.

2.3. Pateikdamas duomenis  straipsniui ar reklamai Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra ir neklaidinanti.

2.4. Draudžiama naudotis Svetaine neteisėtais ar netinkamais tikslais, įskaitant turinio pateikimą, publikavimą, siuntimą bei laikymą Svetainėje, kuris pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir pan.)

2.7. Draudžiama rašyti komentarą(us),  įžeidžiantį, šmeižiantį, diskriminuojantį kitą asmenį skelbimą ar kitaip pažeisti bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą, garbę ir orumą.

2.8. Draudžiama atlikti veiksmus kurie keltų grėsmę Svetainės ar jos duomenų bazės saugai (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.)

2.9. Draudžiama talpinti komentaruose pornografinio turinio nuotraukas ar paveikslėlius, nuorodas.

2.10. Patalpindamas komentarą, Vartotojas patvirtina, kad jis turi teisę naudoti nuotraukas ar paveikslėlius ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.

2.11. Patalpindamas komentarą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms.

2.12. Svetainė turi teisę naikinti komentarus arba be įspėjimo juos ištrinti iš Svetainės duomenų bazės, taip pat ištrinti komentare esančias ir Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų neatitinkančias fotografijas, paveikslėlius.

2.13. Svetainė turi teisę be išankstinio įspėjimo ištrinti užsiregistravusį Vartotoją iš Svetainės duomenų bazės, jei jo elgesys neatitinka šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Taip pat Svetainė neribotam laikui gali užblokuoti sekančius, to paties Vartotojo bandymus registruotis Svetainėje.

2.14. Vartotojas sutinka, kad nutraukus Vartotojo priėjimą prie internetinės Svetainės ar naudojimąsi atitinkamomis paslaugomis, Svetainė savo nuožiūra gali nuspręsti, kaip toliau elgtis su pašalinto Vartotojo anksčiau įkelta informacija.

2.15. Svetainė pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo keisti šias taisykles. Tuo atveju pakeitimai būtų viešai paskelbti Svetainėje.

  1. Atsakomybės ribojimas

3.1. idejosvaikugimtadieniui.lt (Svetainė) neprisiima atsakomybės už pateikiamus informacijos turinius, jų neatitikimą tikrovėje ir neatsako už jokią žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiams asmenims, kompiuterinei sistemai.

3.2. Svetainė neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl skelbimuose, komentaruose nurodytos informacijos naudojimo.

3.4. Svetainė pasilieka teisę ištrinti be jokio išankstinio perspėjimo komentarą, kurį lankytojai (Vartotojai) įvertino kaip netinkamą.

3.5. Svetainė neatsako dėl Svetainės ar jos duomenų bazės sutrikimo ar dėl nuostolių Vartotojams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių priežasčių ar kitokių įvykių, kurių Svetainė negali kontroliuoti ar įtakoti ir dėl kurių Vartotojas negali naudotis Internetine Svetaine (internetinio ryšio nutrūkimas, telekomunikacijų įrangos ar kitos įrangos gedimas ir t.t.).

3.6 Svetainė pasilieka teisę savo nuožiūra spręsti, kurį vartotojo komentarą patalpinti  ar gali  pasirinkti, kokias įmones (asmenius) ir jų paslaugas aprašyti.

3.7. Vartotojas sutinka, kad jo duomenys būtų naudojami netiesioginiais tikslais (lankytojų poreikių analizės, tiesioginės rinkodaros, paslaugų kokybės gerinimo, svetainės naudingumo kėlimo ir kitais teisėtais tikslais.)

3.8. Svetainė pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo keisti šias taisykles. Vartotojas ir toliau besinaudodamas Svetainės paslaugomis taip patvirtina, kad su sąlygų pakeitimais sutinka.

  1. Autorių ir kitos teisės

4.1. Be Svetainės idėjosvaikugimtadieniui.lt (toliau - Svetainės) raštinio sutikimo draudžiama atgaminti visą arbą dalį Svetainės informacijos bet kokiu būdu ar forma. Draudžiama atlikti bet kokius kitus veiksmus, kuriais gali būti pažeistos Svetainės teisės į šį tinklapį, ar kitus veiksmus prieštaraujančius autorių teisių apsaugos principams.

4.2. Vartotojas pateikęs informaciją straipsniui (iams) sutinka, kad jo pateikto skelbimo turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę taptų Svetainės duomenų bazės dalimi, Svetainės būtų saugomas ir įstatymų nustatytais būdais naudojamas neribotą laiką.

4.3. Vartotojas atsiuntęs informaciją, patvirtina kad Svetainė turi teisę panaudoti skelbimų fotografijas ar kitą grafinę ar tekstinę informaciją reklaminiais ar kitais Svetainės tikslais. Svetainė naudodama skelbimus ar kitą Vartotojo publikuojamą turinį, nebus įpareigota mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.

4.4. Šios Autorių teisių apsaugos sąlygos gali būti Svetainės keičiamos be išankstinio perspėjimo, tuo atveju pakeitimai būtų viešai paskelbti Svetainėje. Vartotojas ir toliau besinaudodamas Svetainės paslaugomis taip patvirtina, kad su sąlygų pakeitimais sutinka.

  1. Privatumo apsauga

5.1. Naudodamiesi www.idejosvaikugimtadieniui.lt Svetaine, jūs duodate sutikimą informacijos rinkimui ir panaudojimui, pagal žemiau paminėtas sąlygas.

5.2. Vartotojas sutinka, kad jis pateikia skelbimo ar asmeninę informaciją Svetainėje savo noru, tam, kad duomenys būtų patalpinti Svetainėje, Vartotojai ir Svetainė galėtų nevaržomai prieiti prie šių duomenų, juos peržiūrėti ir kopijuoti, ir kad vartotojo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi Svetainės duomenų bazėje.

5.3. Svetainė neatsako už Vartotojų asmens duomenų tvarkymą tretiesiems asmenims priklausančiose interneto svetainėse taip pat ir tais atvejais, kai į jas patenkate per šioje Svetainėje esančias nuorodas.

5.4. Registruotas vartotojas sutinka, kad jo duomenys būtų naudojami netiesioginiais tikslais (lankytojų poreikių analizės, tiesioginės rinkodaros, paslaugų kokybės gerinimo, svetainės naudingumo kėlimo ir kitais teisėtais tikslais.)

5.5. Šios Privatumo apsaugos sąlygos gali keistis be išankstinio perspėjimo, pakeitimai bus viešai paskelbti Svetainėje. Vartotojas ir toliau besinaudodamas Svetainės paslaugomis taip patvirtina, kad su sąlygų pakeitimais sutinka.

 


Reklamos talpinimo taisyklės

Reklamos talpinimo interneto svetainėje idejosvaikugimtadieniui.lt taisyklės

  1. Įmonė arba asmuo, kurie nori talpinti svetainėje www.idejosvaikugimtadieniui.lt informaciją apie savo veiklą ar teikiamas paslaugas, parduodamas prekes, susisiekia su interneto svetainės idejosvaikugimtadieniui.lt (toliau taisyklėse vadinama Svetaine) administracija el. paštu info@idejosvaikugimtadieniui ir tuo pačiu pašto adresu pateikia būtiną informaciją. 1.Yra laikoma, jog pateikę informaciją  įmonė arba asmuo (toliau taisyklėse vadinama Įmonė) duoda sutikimą Svetainėje naudoti jos prekių ar paslaugų ženklus, dizainą, pavadinimą, logotipą ir pan. 1.2. Įmonei draudžiama pateikti informaciją, kuri pažeidžia autorių ir kitos intelektinės nuosavybės teises, taip pat bet kokią kitą informaciją, kuria pažeidžiami Lietuvos Respublikos teisės aktai, lietuvių kalbos taisyklės ir visuotinai priimtinos moralės normos. 1.3. Visa atsakomybė už bet kokią Svetainėje talpinamą informaciją, fotografijas, tekstą ir kitą medžiagą, kurią pateikė Įmonė, tenka šią informaciją pateikusiai Įmonei. Bet kokios Įmonės informacijos pateikimas administracijai reiškia, kad šią informaciją pateikusi Įmonė turi visus tam reikalingus leidimus. 1.4. Administracija pasilieka teisę netalpinti informacijos apie Įmonę Svetainėje, jei kyla abejonių dėl pateiktos informacijos arba Įmonės veiklos teisėtumo ar kokybės, arba Įmonės veikla nėra susijusi su veikla vaikams. Taip pat administracija turi teisę bet kada panaikinti Įmonės talpinamą informaciją, jei tokios aplinkybės paaiškėja vėliau. Tokiu atveju sumokėtas mokestis už sutartą talpinimo laikotarpį negrąžinamas. 1.5. Pasikeitus Įmonės kontaktinei informacijai ar kitoms aplinkybėms, turinčioms įtakos Svetainėje skelbiamai informacijai, Įmonė privalo nedelsiant apie tai informuoti administraciją el. paštu info@idejosvaikugimtadieniui.lt. Jei konkrečios Įmonės kontaktinė informacija ir/ar kitos aplinkybės pasikeitė taip, kad tokie pasikeitimai turi įtakos Įmonės veiklos pobūdžiui ir/ar Svetainės įvaizdžiui ir jei tokios informacijos Įmonė nepatikslina/nepakeičia, administracija turi teisę vienašališkai panaikinti tokios Įmonės Svetainėje talpinamą informaciją. 2. Administracija įsipareigoja sutartą laiką talpinti informaciją apie Įmonę jų sutartame Svetainės skyriuje (-iuose), sutartą laikotarpį. Jeigu dėl interneto serverio, kuriame talpinama Svetainė kaltės ar kitų priežasčių, kažkuriam laikui (ne trumpiau nei 12 valandų) sutrinka Svetainės darbas ir Svetainės turinys, tame tarpe ir Įmonės informacija yra nepasiekiami interneto vartotojams, Įmonei pareikalavus ir pateikus įrodymus, administracija prarastą rodymo laiką kompensuoja tokiu pačiu laiko (valandų ar dienų) skaičiumi neatlygintinai prailgindama sutartą informacijos talpinimo Svetainėje laiką. 2.1. Administracija neatsako už jokią materialinę ir nematerialinę žalą ar nuostolius, atsiradusius dėl to, jog Įmonė pateikė klaidingą ir/ar neišsamią informaciją arba nepakeitė ir nepapildė informacijos jai pasikeitus. 2.2. Administracija neatsako už kitų svetainių, į kurias pateikiamos nuorodos iš Svetainės, teisėtumą bei nekontroliuoja jų informacijos turinio. 2.3. Svetainės administracija pasilieka teisę bet kada, nepranešusi apie tai Įmonei, redaguoti ar perkelti bet kokį Svetainės turinį. Taip pat administracija pasilieka teisę bet kokią paskelbtą informaciją panaikinti iš Svetainės, jeigu ši informacija prieštarauja šioms taisyklėms, LR teisės aktams arba daro neigiamą poveikį Svetainės įvaizdžiui. Įmonė ir Svetainės lankytojai supranta ir sutinka, kad Svetainės administracija nėra atsakinga už jokius tokiais ir panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Įmonei ar Svetainės lankytojams bei atsisako reikšti bet kokias pretenzijas Svetainės administracijai dėl tokių veiksmų. 2.4. Administracija pasilieka teisę keisti ir papildyti Svetainės taisykles. 2.5. Svetainės administracija turi teisę nutraukti Svetainės veiklą – tokiu atveju Įmonei grąžinama jos sumokėto mokesčio dalis už tą apmokėtą informacijos talpinimo laiką, per kurį Įmonės pateikta informacija nebebus prieinama interneto vartotojams. 3. Šios taisyklės ir visi jų pakeitimai bei papildymai įsigalioja iškart po jų paskelbimo Svetainėje. Yra laikoma, jog kiekviena Svetainėje informaciją talpinanti Įmonė bei svetainės lankytojai su visais taisyklių pakeitimais/papildymais susipažino ir su jais sutinka.